Mashi (Zambia) [mho]

ชื่อภาษา ISO: Mashi (Zambia)
รหัสภาษา ISO: mho
จำนวนประชากร: 23,630

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mashi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13823
จำนวนประชากร: 28,800
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 1% in mothertongue

ชื่ออื่นสำหรับ Mashi

KwaMashi
Masi

พื้นที่ใช้ภาษา Mashi

Angola
Namibia
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mashi

A65273 Makande a Kristu Oyu Yoya 1 - 32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32]
A65274 Makande a Kristu Oyu Yoya 33 - 60 [ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60]
A65275 Makande a Kristu Oyu Yoya 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96]
A65276 Makande a Kristu Oyu Yoya 97 - 120 [ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120]

2. Mashi: North Kwandu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13824
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mashi: North Kwandu

North Kwandu

พื้นที่ใช้ภาษา Mashi: North Kwandu

Angola
Namibia
Zambia

3. Mashi: South Kwandu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13825
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mashi: South Kwandu

South Kwandu

พื้นที่ใช้ภาษา Mashi: South Kwandu

Angola
Namibia
Zambia

People Groups who speak Mashi (Zambia)

Masi, Mashi;