Mócheno [mhn]

ชื่อภาษา ISO: Mócheno
รหัสภาษา ISO: mhn
จำนวนประชากร: 1,900

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mocheno

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14160
จำนวนประชากร: 1,900

พื้นที่ใช้ภาษา Mocheno

Italy

2. Mocheno: Fierozzo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14161
จำนวนประชากร: 1,900

ชื่ออื่นสำหรับ Mocheno: Fierozzo

Fierozzo
Florutz

พื้นที่ใช้ภาษา Mocheno: Fierozzo

Italy

3. Mocheno: Frassilongo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14162
จำนวนประชากร: 1,900

ชื่ออื่นสำหรับ Mocheno: Frassilongo

Frassilongo
Gereut

พื้นที่ใช้ภาษา Mocheno: Frassilongo

Italy

4. Mocheno: Palu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14163
จำนวนประชากร: 1,900

ชื่ออื่นสำหรับ Mocheno: Palu

Mocheno: Palú
Palai
Palú

พื้นที่ใช้ภาษา Mocheno: Palu

Italy

People Groups who speak Mócheno

Mocheno;