Ma'di [mhi]

ชื่อภาษา ISO: Ma'di
รหัสภาษา ISO: mhi
จำนวนประชากร: 250,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Madi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 917
รหัสสำเนียงของ ROD: 00917
จำนวนประชากร: 200,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 60

ชื่ออื่นสำหรับ Madi

Ma'adi
Ma'di
Ma'diti
馬迪語
马迪语

พื้นที่ใช้ภาษา Madi

South Sudan
Sudan
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Madi

A16730 ข่าวประเสริฐ
A32931 ข่าวประเสริฐ^
A01830 พระคำแห่งชีวิต 1
A12500 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Madi: Adjumani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13249
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Madi: Adjumani

Adjumani
Oyuwi

พื้นที่ใช้ภาษา Madi: Adjumani

Uganda

3. Madi: 'burulo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13250
จำนวนประชากร: 150,000

ชื่ออื่นสำหรับ Madi: 'burulo

'burulo

พื้นที่ใช้ภาษา Madi: 'burulo

Sudan
Uganda

4. Madi: Lokai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13251

ชื่ออื่นสำหรับ Madi: Lokai

Lokai

พื้นที่ใช้ภาษา Madi: Lokai

South Sudan
Sudan
Uganda

5. Madi: Moyo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3025
รหัสสำเนียงของ ROD: 03025
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Madi: Moyo

Moyo

พื้นที่ใช้ภาษา Madi: Moyo

Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Madi: Moyo

A08711 พระคำแห่งชีวิต

6. Madi: Pandikeri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13252

ชื่ออื่นสำหรับ Madi: Pandikeri

Pandikeri

พื้นที่ใช้ภาษา Madi: Pandikeri

Sudan
Uganda

People Groups who speak Ma'di

Ma'adi;