Mailu [mgu]

ชื่อภาษา ISO: Mailu
รหัสภาษา ISO: mgu
จำนวนประชากร: 8,500

จีอาร์เอ็นมี 9 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Dorevaidi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 607
รหัสสำเนียงของ ROD: 00607

พื้นที่ใช้ภาษา Dorevaidi

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dorevaidi

A21041 พระคำแห่งชีวิต

2. Keveri

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 604
รหัสสำเนียงของ ROD: 00604
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Keveri

Derebai

พื้นที่ใช้ภาษา Keveri

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Keveri

A62423 เพลง
A22050 ข่าวประเสริฐ
C21301 พระคำแห่งชีวิต
A21290 พระคำแห่งชีวิต

3. Mailu: Asiaoro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13302
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Asiaoro

Asiaoro

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Asiaoro

Papua New Guinea

4. Mailu: Baibara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13303
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Baibara

Baibara

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Baibara

Papua New Guinea

5. Mailu: Borebo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13304
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Borebo

Borebo

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Borebo

Papua New Guinea

6. Mailu: Domara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13307
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Domara

Domara

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Domara

Papua New Guinea

7. Mailu: Geagea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13308
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Geagea

Geagea

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Geagea

Papua New Guinea

8. Mailu: Ilai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13309
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Ilai

Ilai

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Ilai

Papua New Guinea

9. Mailu: Island

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13310
จำนวนประชากร: 6,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mailu: Island

Island

พื้นที่ใช้ภาษา Mailu: Island

Papua New Guinea

People Groups who speak Mailu

Mailu;