Mambwe-Lungu [mgr]

ชื่อภาษา ISO: Mambwe-Lungu
รหัสภาษา ISO: mgr
จำนวนประชากร: 502,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mambwe-Lungu: Fipa-Mambwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20890

ชื่ออื่นสำหรับ Mambwe-Lungu: Fipa-Mambwe

Fipa-Mambwe
Kifipa cha kimambwe

พื้นที่ใช้ภาษา Mambwe-Lungu: Fipa-Mambwe

Tanzania
Zambia

2. Mambwe-Lungu: Mambwe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 978

ชื่ออื่นสำหรับ Mambwe-Lungu: Mambwe

Ichimambwe
Kimambwe
Lungu
Mambwa
Mambwe

พื้นที่ใช้ภาษา Mambwe-Lungu: Mambwe

Tanzania
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mambwe-Lungu: Mambwe

C08231 พระคำแห่งชีวิต

3. Mambwe-Lungu: Rungu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13550
จำนวนประชากร: 359,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mambwe-Lungu: Rungu

Adong
Cilungu
Ichirungu
Icilungu
Kilungu
Kirungu
Lungu
Rungu

พื้นที่ใช้ภาษา Mambwe-Lungu: Rungu

Tanzania
Zambia

People Groups who speak Mambwe-Lungu

Mambwe-Lungu;