North Mofu [mfk]

ชื่อภาษา ISO: North Mofu
รหัสภาษา ISO: mfk
จำนวนประชากร: 27,500

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mofu Douroun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14176
รหัสสำเนียงของ ROD: 14176
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mofu Douroun

Douroun
Durum
Mofu de Douroum
Mofu, North: Douroun

พื้นที่ใช้ภาษา Mofu Douroun

Cameroon

2. Mofu, North

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2852
รหัสสำเนียงของ ROD: 02852
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mofu, North

Douvangar
Meri
Mofu-Douvangar
Mofu: Meri
Mofu-Nord

พื้นที่ใช้ภาษา Mofu, North

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mofu, North

C10210 พระคำแห่งชีวิต

3. Mofu Wazan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14177
รหัสสำเนียงของ ROD: 14177
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mofu Wazan

Mofu, North: Wazan
Wazan
Wazang

พื้นที่ใช้ภาษา Mofu Wazan

Cameroon

4. Moufou Merie

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6236
รหัสสำเนียงของ ROD: 06236
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Moufou Merie

Mofu, North

พื้นที่ใช้ภาษา Moufou Merie

Cameroon

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Moufou Merie

C31991 Becoming a Friend of God

People Groups who speak North Mofu

Mofu, Tchakidjebe;