Mato [met]

ชื่อภาษา ISO: Mato
รหัสภาษา ISO: met
จำนวนประชากร: 580

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mato

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13841
จำนวนประชากร: 575

ชื่ออื่นสำหรับ Mato

Nenaya
Nengaya
Nineia

พื้นที่ใช้ภาษา Mato

Papua New Guinea

2. Mato: Bonea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13842
จำนวนประชากร: 575

ชื่ออื่นสำหรับ Mato: Bonea

Bonea

พื้นที่ใช้ภาษา Mato: Bonea

Papua New Guinea

3. Mato: Nanaya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13843
จำนวนประชากร: 575

ชื่ออื่นสำหรับ Mato: Nanaya

Nanaya

พื้นที่ใช้ภาษา Mato: Nanaya

Papua New Guinea

People Groups who speak Mato

Nenaya;