Mboko [mdu]

ชื่อภาษา ISO: Mboko
รหัสภาษา ISO: mdu
จำนวนประชากร: 27,200

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mboko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6397

ชื่ออื่นสำหรับ Mboko

Mboxo
Mbuku

พื้นที่ใช้ภาษา Mboko

Congo, Republic of the

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mboko

C33060 Becoming a Friend of God

2. Mboko: Ngare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13916

ชื่ออื่นสำหรับ Mboko: Ngare

Ngare

พื้นที่ใช้ภาษา Mboko: Ngare

Congo, Republic of the

People Groups who speak Mboko

Mbuku;