Maguindanaon [mdh]

ชื่อภาษา ISO: Maguindanaon
รหัสภาษา ISO: mdh
จำนวนประชากร: 1,212,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Magindanaon: Biwangan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13276
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magindanaon: Biwangan

Biwangan

พื้นที่ใช้ภาษา Magindanaon: Biwangan

Philippines

2. Magindanaon: Ilud

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13277
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magindanaon: Ilud

Ilud

พื้นที่ใช้ภาษา Magindanaon: Ilud

Philippines

3. Magindanaon: Laya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13279
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magindanaon: Laya

Laya

พื้นที่ใช้ภาษา Magindanaon: Laya

Philippines

4. Magindanaon: Sibugay

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13280
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magindanaon: Sibugay

Sibugay

พื้นที่ใช้ภาษา Magindanaon: Sibugay

Philippines

5. Magindanaon: Tagakawanan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13281
จำนวนประชากร: 1,000,000

ชื่ออื่นสำหรับ Magindanaon: Tagakawanan

Tagakawanan

พื้นที่ใช้ภาษา Magindanaon: Tagakawanan

Philippines

6. Maguindanao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 270
รหัสสำเนียงของ ROD: 00270
จำนวนประชากร: 1,100,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Maguindanao

Magindanaon
Magindanaw

พื้นที่ใช้ภาษา Maguindanao

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maguindanao

A10670 พระคำแห่งชีวิต

7. Maguindanaon: Ilanon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 264
รหัสสำเนียงของ ROD: 00264

ชื่ออื่นสำหรับ Maguindanaon: Ilanon

Ilanum
Illanon
Iranon
Iranun
Lanao

พื้นที่ใช้ภาษา Maguindanaon: Ilanon

Philippines

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maguindanaon: Ilanon

A06120 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Maguindanaon

Maguindanao, Magindanaw;