Maba (Chad) [mde]

ชื่อภาษา ISO: Maba (Chad)
รหัสภาษา ISO: mde
จำนวนประชากร: 296,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2971
รหัสสำเนียงของ ROD: 02971
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Maba

Borgu
Bura Mabang
Kana Mabang
Mabaa
Mabak
Mabang
Mabas
Ouaddai
Ouaddaien
Wadai
Wadday
Waddayen

พื้นที่ใช้ภาษา Maba

Chad
Sudan

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maba

C00890 พระคำแห่งชีวิต 1
A07040 พระคำแห่งชีวิต 2
A37725 พระคำแห่งชีวิต 3

2. Maba: Abkar

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13216
จำนวนประชากร: 10,000

ชื่ออื่นสำหรับ Maba: Abkar

Abkar
Kabartu

พื้นที่ใช้ภาษา Maba: Abkar

Chad

3. Maba Kodonga

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13218
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Maba Kodonga

Dondongo
Kondongo
Maba: Dondongo

พื้นที่ใช้ภาษา Maba Kodonga

Chad

4. Maba: Kodoo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13221
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Maba: Kodoo

Kodoo
Kodroy

พื้นที่ใช้ภาษา Maba: Kodoo

Chad

People Groups who speak Maba (Chad)

Maba;