South Watut [mcy]

ชื่อภาษา ISO: South Watut
รหัสภาษา ISO: mcy
จำนวนประชากร: 890

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Watut, South

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18231
จำนวนประชากร: 889

พื้นที่ใช้ภาษา Watut, South

Papua New Guinea

2. Watut, South: Dangal

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18232
จำนวนประชากร: 889

ชื่ออื่นสำหรับ Watut, South: Dangal

Dangal
Danggal

พื้นที่ใช้ภาษา Watut, South: Dangal

Papua New Guinea

3. Watut, South: Maralango

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18233
จำนวนประชากร: 889

ชื่ออื่นสำหรับ Watut, South: Maralango

Maralangko
Maralango

พื้นที่ใช้ภาษา Watut, South: Maralango

Papua New Guinea

People Groups who speak South Watut

Dangal; Maralango; Watut, South;