Mpiemo [mcx]

ชื่อภาษา ISO: Mpiemo
รหัสภาษา ISO: mcx
จำนวนประชากร: 29,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mpiemo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14330
จำนวนประชากร: 29,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mpiemo

Bimu
Mbimou
Mbimu
Mbyemo
Mpo
Mpyemo
Pyemo

พื้นที่ใช้ภาษา Mpiemo

Cameroon
Central African Republic

2. Mpiemo: Bidjuki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14331
จำนวนประชากร: 29,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mpiemo: Bidjuki

Bidjouki
Bidjuki

พื้นที่ใช้ภาษา Mpiemo: Bidjuki

Cameroon
Central African Republic

3. Mpiemo: Jasoa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14332
จำนวนประชากร: 29,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mpiemo: Jasoa

Jasoa
Jasua

พื้นที่ใช้ภาษา Mpiemo: Jasoa

Cameroon
Central African Republic

4. Mpiemo: Jasua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14333
จำนวนประชากร: 29,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mpiemo: Jasua

Jasoa
Jasua

พื้นที่ใช้ภาษา Mpiemo: Jasua

Cameroon
Central African Republic

5. Mpiemo: Mpyemo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 14334
จำนวนประชากร: 29,000

ชื่ออื่นสำหรับ Mpiemo: Mpyemo

Mpyemo

พื้นที่ใช้ภาษา Mpiemo: Mpyemo

Cameroon
Central African Republic

People Groups who speak Mpiemo

Mbimu;