Ese [mcq]

ชื่อภาษา ISO: Ese
รหัสภาษา ISO: mcq
จำนวนประชากร: 10,000

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Managalas: Averi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2706
รหัสสำเนียงของ ROD: 02706

ชื่ออื่นสำหรับ Managalas: Averi

Averi
Managalasi
Managalasi: Averi
Managulasi

พื้นที่ใช้ภาษา Managalas: Averi

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Managalas: Averi

C16310 พระคำแห่งชีวิต

2. Managalasi: Afore

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13562
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Afore

Afore

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Afore

Papua New Guinea

3. Managalasi: Akabafa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13563
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Akabafa

Akabafa

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Akabafa

Papua New Guinea

4. Managalasi: Chimona

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13564
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Chimona

Chimona

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Chimona

Papua New Guinea

5. Managalasi: Dea

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13565
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Dea

Dea

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Dea

Papua New Guinea

6. Managalasi: Jimuni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13566
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Jimuni

Jimuni

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Jimuni

Papua New Guinea

7. Managalasi: Karira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13567
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Karira

Karira

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Karira

Papua New Guinea

8. Managalasi: Mesari

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13568
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Mesari

Mesari

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Mesari

Papua New Guinea

9. Managalasi: Minjori

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13569
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Minjori

Minjori

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Minjori

Papua New Guinea

10. Managalasi: Muaturaina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13570
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Muaturaina

Muaturaina

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Muaturaina

Papua New Guinea

11. Managalasi: Nami

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13571
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Nami

Nami

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Nami

Papua New Guinea

12. Managalasi: Oko

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13572
จำนวนประชากร: 5,000

ชื่ออื่นสำหรับ Managalasi: Oko

Oko

พื้นที่ใช้ภาษา Managalasi: Oko

Papua New Guinea

13. Managalas: Nupa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2847
รหัสสำเนียงของ ROD: 02847

ชื่ออื่นสำหรับ Managalas: Nupa

Managalasi: Numba
Managulasi
Numba

พื้นที่ใช้ภาษา Managalas: Nupa

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Managalas: Nupa

C16280 พระคำแห่งชีวิต

14. Managalas: Wakue

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2707
รหัสสำเนียงของ ROD: 02707

ชื่ออื่นสำหรับ Managalas: Wakue

Managalasi
Managalasi: Wakue
Managulasi
Wakue

พื้นที่ใช้ภาษา Managalas: Wakue

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Managalas: Wakue

C16301 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ese

Managalasi;