Maquiritari [mch]

ชื่อภาษา ISO: Maquiritari
รหัสภาษา ISO: mch
จำนวนประชากร: 5,950

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Maquiritare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1450
จำนวนประชากร: 5,520

ชื่ออื่นสำหรับ Maquiritare

Cunuana
De'cuana
Maiongong
Makiritare
Maquiritai
Maquiritari
Mayongong
Pawana
Soto
Ye'cuana
Yekuana
Ye'kwana

พื้นที่ใช้ภาษา Maquiritare

Brazil
Venezuela

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Maquiritare

A08801 พระคำแห่งชีวิต
A38036 Mire, Escuche y Viva, Libro 7 Cuadras 13 al 24 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]
A38035 Mire, Escuche y Viva, Libro 7 Cuadros 1 al 12 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-12]

2. Maquiritari: Cunuana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13698

ชื่ออื่นสำหรับ Maquiritari: Cunuana

Cunuana

พื้นที่ใช้ภาษา Maquiritari: Cunuana

Brazil
Venezuela

3. Maquiritari: De'cuana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13699

ชื่ออื่นสำหรับ Maquiritari: De'cuana

De'cuana
Wainungomo

พื้นที่ใช้ภาษา Maquiritari: De'cuana

Brazil
Venezuela

4. Maquiritari: Ihuruana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13700

ชื่ออื่นสำหรับ Maquiritari: Ihuruana

Ihuruana

พื้นที่ใช้ภาษา Maquiritari: Ihuruana

Brazil
Venezuela

5. Maquiritari: Maitsi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13701

ชื่ออื่นสำหรับ Maquiritari: Maitsi

Maitsi

พื้นที่ใช้ภาษา Maquiritari: Maitsi

Brazil
Venezuela

6. Yekuana

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13702

ชื่ออื่นสำหรับ Yekuana

Maquiritari: Mayongong
Mayongong
Ye'cuana

พื้นที่ใช้ภาษา Yekuana

Brazil
Venezuela

People Groups who speak Maquiritari

Maquiritari, Mayongong;