Mbula-Bwazza [mbu]

ชื่อภาษา ISO: Mbula-Bwazza
รหัสภาษา ISO: mbu
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Mbula-Bwazza: Bare

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4732
รหัสสำเนียงของ ROD: 04732

ชื่ออื่นสำหรับ Mbula-Bwazza: Bare

Bare
Bere
Bwa'za
Bwazza
Mbula-Bwazza: Bwazza
Tambo

พื้นที่ใช้ภาษา Mbula-Bwazza: Bare

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mbula-Bwazza: Bare

C25910 เพลง

2. Mbula-Bwazza: Mbula

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1871
รหัสสำเนียงของ ROD: 01871

ชื่ออื่นสำหรับ Mbula-Bwazza: Mbula

Mbula

พื้นที่ใช้ภาษา Mbula-Bwazza: Mbula

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mbula-Bwazza: Mbula

C14930 พระคำแห่งชีวิต

3. Tambo: Jimo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4746
รหัสสำเนียงของ ROD: 04746

ชื่ออื่นสำหรับ Tambo: Jimo

Jimo
Mbula-Bwazza: Bwazza: Jimo

พื้นที่ใช้ภาษา Tambo: Jimo

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tambo: Jimo

C26860 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Mbula-Bwazza

Mbula-Bwazza; Tambo;