Bo-Rukul [mae]

ชื่อภาษา ISO: Bo-Rukul
รหัสภาษา ISO: mae
จำนวนประชากร: 2,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Barukul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4896

ชื่ออื่นสำหรับ Barukul

Barakul
Barkul
Barukul-Mabo
Bo-Rukul
Kaleri (derogatory name)
Mabo-Barkul

พื้นที่ใช้ภาษา Barukul

Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Barukul

A30210 เพลง

2. Bo-Rukul: Bo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8333
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bo-Rukul: Bo

Bo

พื้นที่ใช้ภาษา Bo-Rukul: Bo

Nigeria

3. Bo-Rukul: Rukul

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8334
จำนวนประชากร: 1,000

ชื่ออื่นสำหรับ Bo-Rukul: Rukul

Rukul

พื้นที่ใช้ภาษา Bo-Rukul: Rukul

Nigeria

People Groups who speak Bo-Rukul

Mabo-Barkul;