Luyana [lyn]

ชื่อภาษา ISO: Luyana
รหัสภาษา ISO: lyn
จำนวนประชากร: 100,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Luyana: Kwandi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13175
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Kwandi

Kwandi

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Kwandi

Angola
Zambia

2. Luyana: Kwangwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4065
จำนวนประชากร: 37,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30% -

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Kwangwa

Esiluyana
Kwangwa
Louyi
Luana
Luano
Lui
Luyi
Rouyi

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Kwangwa

Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Luyana: Kwangwa

A17950 พระคำแห่งชีวิต
A65312 Jesu Oyoya 1 - 32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32]
A65313 Jesu Oyoya 33 - 60 [ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60]
A65314 Jesu Oyoya 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96]
A65315 Jesu Oyoya 97 - 120 [ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120]

3. Luyana: Mbowe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13176
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Mbowe

Esimbowe
Mbowe

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Mbowe

Angola
Zambia

4. Luyana: Mbumi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13177
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Mbumi

Mbumi

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Mbumi

Zambia

5. Luyana: Mdundulu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13178
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Mdundulu

Imilangu
Mdundulu
Ndundulu

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Mdundulu

Angola
Zambia

6. Luyana: Mishulundu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13179
จำนวนประชากร: 100,000

ชื่ออื่นสำหรับ Luyana: Mishulundu

Mishulundu

พื้นที่ใช้ภาษา Luyana: Mishulundu

Angola

People Groups who speak Luyana

Kwandi; Kwanga; Luyana, Lui;