Eastern Lawa [lwl]

ชื่อภาษา ISO: Eastern Lawa
รหัสภาษา ISO: lwl
จำนวนประชากร: 7,390

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ละว้าเหนือ

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2188
รหัสสำเนียงของ ROD: 02188
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้าเหนือ

Agutainan
Lawa, Eastern
Lawa, Northern
Lawa: Northern
Northern Lawa
Rawa
Wiang Papao Lua

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้าเหนือ

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้าเหนือ

C18010 Jesus, Stronger Than Satan

2. ละว้าป่าแป๋

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3126
รหัสสำเนียงของ ROD: 03126
จำนวนประชากร: 3,000

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้าป่าแป๋

Lawa, Eastern: Papae
Lawa: Papae
Papae
Rawa

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้าป่าแป๋

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้าป่าแป๋

C18011 Freedom in Christ

People Groups who speak Eastern Lawa

Lawa, Eastern / Northern;