Lunda [lun]

ชื่อภาษา ISO: Lunda
รหัสภาษา ISO: lun
จำนวนประชากร: 403,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lunda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4604

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda

Bahasa Lunda
Chilunda
Lunda-Sprache
Лунда
隆达语
隆達語

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda

Angola
Congo, Democratic Republic of
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lunda

A82266 ข่าวประเสริฐ
C82685 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C82683 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C82686 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C82687 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C82684 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C82690 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C82688 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C82689 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

2. Lunda: Humbu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13122
จำนวนประชากร: 310,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Humbu

Humbu

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Humbu

Zambia

3. Lunda: Kawiku

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13123
จำนวนประชากร: 310,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Kawiku

Kawiku

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Kawiku

Zambia

4. Lunda: Kosa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13124
จำนวนประชากร: 310,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Kosa

Koosa
Kosa

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Kosa

Zambia

5. Lunda: Kwango

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1506
รหัสสำเนียงของ ROD: 01506

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Kwango

Kilunda: Kwango
Kwango

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Kwango

Angola
Congo, Democratic Republic of
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lunda: Kwango

C12171 พระคำแห่งชีวิต

6. Lunda: Lunda Kalunda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13125
จำนวนประชากร: 310,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Lunda Kalunda

Lunda Kalunda

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Lunda Kalunda

Congo, Democratic Republic of
Zambia

7. Lunda: Lunda Kambove

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13126
จำนวนประชากร: 310,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Lunda Kambove

Lunda Kambove

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Lunda Kambove

Congo, Democratic Republic of
Zambia

8. Lunda: Ndembu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1288
รหัสสำเนียงของ ROD: 01288
จำนวนประชากร: 200

ชื่ออื่นสำหรับ Lunda: Ndembu

chiLunda
Dembo
Kalunda
Kilunda: Ndembu
Lunda: Lunda Ndembu
Ndembo
Ndembu

พื้นที่ใช้ภาษา Lunda: Ndembu

Angola
Congo, Democratic Republic of
Zambia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lunda: Ndembu

C21070 ข่าวประเสริฐ
A02160 พระคำแห่งชีวิต 1
A02161 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Lunda

Lunda; Lunda, Ndembu;