Southern Lorung (Yamphu, Southern) [lrr]

ชื่อภาษา ISO: Southern Lorung (Yamphu, Southern)
รหัสภาษา ISO: lrr
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lorung, Southern: Gess

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13089
จำนวนประชากร: 3,000

พื้นที่ใช้ภาษา Lorung, Southern: Gess

Nepal

2. Southern Yamphu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13088
จำนวนประชากร: 3,000

พื้นที่ใช้ภาษา Southern Yamphu

Nepal