Saluan [loe]

ชื่อภาษา ISO: Saluan
รหัสภาษา ISO: loe
จำนวนประชากร: 76,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Saluan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 738

ชื่ออื่นสำหรับ Saluan

Loinang
Loindang
Madi
Saluan, Coastal

พื้นที่ใช้ภาษา Saluan

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Saluan

C22130 ข่าวประเสริฐ
C10061 พระคำแห่งชีวิต
C84091 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A74920 Evangelism Messages
C74921 Follow Up Messages

2. Saluan: Kahumamahon

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16226
จำนวนประชากร: 1,500

ชื่ออื่นสำหรับ Saluan: Kahumamahon

Interior Saluan
Kahumamahon

พื้นที่ใช้ภาษา Saluan: Kahumamahon

Indonesia

People Groups who speak Saluan

Saluan, Coastal; Saluan, Kahimamahon;