Lobi [lob]

ชื่อภาษา ISO: Lobi
รหัสภาษา ISO: lob
จำนวนประชากร: 778,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lobi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1714
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ Lobi

Lobiri
Miwa
Miwouo

พื้นที่ใช้ภาษา Lobi

Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Ghana

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lobi

C00150 พระคำแห่งชีวิต

2. Lobi: Gongon Lobi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13022
จำนวนประชากร: 441,300

ชื่ออื่นสำหรับ Lobi: Gongon Lobi

Gongon Lobi

พื้นที่ใช้ภาษา Lobi: Gongon Lobi

Burkina Faso

People Groups who speak Lobi

Lobi;