Loloda [loa]

ชื่อภาษา ISO: Loloda
รหัสภาษา ISO: loa
จำนวนประชากร: 15,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Loloda

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13054
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loloda

Loda
North Loloda

พื้นที่ใช้ภาษา Loloda

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Loloda

A37647 ข่าวประเสริฐ

2. Loloda: Bakun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13055
จำนวนประชากร: 15,000

ชื่ออื่นสำหรับ Loloda: Bakun

Bakun

พื้นที่ใช้ภาษา Loloda: Bakun

Indonesia

People Groups who speak Loloda

Loloda, North;