Lundayeh [lnd]

ชื่อภาษา ISO: Lundayeh
รหัสภาษา ISO: lnd
จำนวนประชากร: 47,500

จีอาร์เอ็นมี 14 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lundaye

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 383
รหัสสำเนียงของ ROD: 00383
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Lundaye

Lun Bawang
Lundaje
Lundaya
Lundayeh: Lun Daye
Murut
Southern Murut: Lundaye

พื้นที่ใช้ภาษา Lundaye

Brunei
Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lundaye

C19160 ข่าวประเสริฐ
A63785 ข่าวประเสริฐ
C11441 พระคำแห่งชีวิต

2. Lundayeh: Adang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13129
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Adang

Adang
Lun Bawang

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Adang

Malaysia

3. Lundayeh: Kolur

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13131
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Kolur

Kolur
Lun Bawang

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Kolur

Malaysia

4. Lundayeh: Lepu Potong

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13132
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Lepu Potong

Lepu Potong
Lun Bawang

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Lepu Potong

Brunei
Indonesia
Malaysia

5. Lundayeh: Lun Bawang

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13133
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Lun Bawang

Long Bawan
Lun Bawang
Sarawak Murut

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Lun Bawang

Indonesia
Malaysia

6. Lundayeh: Lun Dayah

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13134
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Lun Dayah

Lun Bawang
Lun Dayah

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Lun Dayah

Indonesia
Malaysia

7. Lundayeh: Lun Daye

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13135
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Lun Daye

Lun Bawang
Lun Daye

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Lun Daye

Indonesia
Malaysia

8. Lundayeh: Padas

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13136
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Padas

Lun Bawang
Padas

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Padas

Indonesia
Malaysia

9. Lundayeh: Papadi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13137
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Papadi

Lun Bawang
Papadi

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Papadi

Indonesia
Malaysia

10. Lundayeh: Trusan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13138
รหัสสำเนียงของ ROD: 13138
จำนวนประชากร: 38,100

ชื่ออื่นสำหรับ Lundayeh: Trusan

Lawas
Limbang
Lun Bawang
Trusan

พื้นที่ใช้ภาษา Lundayeh: Trusan

Brunei
Indonesia
Malaysia

11. Lundaye: Long Iluk

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 813
รหัสสำเนียงของ ROD: 00813

ชื่ออื่นสำหรับ Lundaye: Long Iluk

Long Iluk
Lun Bawang

พื้นที่ใช้ภาษา Lundaye: Long Iluk

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lundaye: Long Iluk

A11460 พระคำแห่งชีวิต

12. Lundaye: Lun Ba

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 804
รหัสสำเนียงของ ROD: 00804

ชื่ออื่นสำหรับ Lundaye: Lun Ba

Lun Bawang
Lundaye: Lun Bà

พื้นที่ใช้ภาษา Lundaye: Lun Ba

Indonesia
Malaysia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lundaye: Lun Ba

A64972 ข่าวประเสริฐ
A11471 พระคำแห่งชีวิต
C62652 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

13. Lun Daye: Tana' Lun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21132
รหัสสำเนียงของ ROD: 21132

พื้นที่ใช้ภาษา Lun Daye: Tana' Lun

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lun Daye: Tana' Lun

C63363 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A63376 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

14. Tabun

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4638
รหัสสำเนียงของ ROD: 04638

ชื่ออื่นสำหรับ Tabun

Dajak I: Tabun
Dajak: Tabun
Lun Bawang
Lundayeh: Tabun
Sea Dajak: Tabun

พื้นที่ใช้ภาษา Tabun

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tabun

C84102 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Lundayeh

Lundayeh, Lun Bawang;