Lelak [llk]

ชื่อภาษา ISO: Lelak
รหัสภาษา ISO: llk

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lelak

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12848
จำนวนประชากร: 220

พื้นที่ใช้ภาษา Lelak

Malaysia

2. Lelak: Dali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12849
จำนวนประชากร: 220

พื้นที่ใช้ภาษา Lelak: Dali

Malaysia