Lampung Api [ljp]

ชื่อภาษา ISO: Lampung Api
รหัสภาษา ISO: ljp
จำนวนประชากร: 884,000

จีอาร์เอ็นมี 8 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lampung Api

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4689

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung Api

Api
Lampong
Lampung

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lampung Api

C84053 ข่าวประเสริฐ
A36060 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A36061 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Lampung Api: Daya

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22672

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api: Daya

Indonesia

3. Lampung Api: Krui

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12355
จำนวนประชากร: 20,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung Api: Krui

Kroe
Krui
Kru'i
Njo
Western Lampung

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api: Krui

Indonesia

4. Lampung Api: Pubian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15783
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung Api: Pubian

Pubian

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api: Pubian

Indonesia

5. Lampung Api: Ranau

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15925
จำนวนประชากร: 60,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung Api: Ranau

Ranau

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api: Ranau

Indonesia

6. Lampung Api: Southern Pesisir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15609
จำนวนประชากร: 400,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung Api: Southern Pesisir

Pesisir, Southern
Southern Pesisir

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api: Southern Pesisir

Indonesia

7. Lampung Api: Sungkai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16946
จำนวนประชากร: 90,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung Api: Sungkai

Sungkai

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung Api: Sungkai

Indonesia

8. Lampung: Paminggir

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5153
รหัสสำเนียงของ ROD: 05153

ชื่ออื่นสำหรับ Lampung: Paminggir

Paminggir

พื้นที่ใช้ภาษา Lampung: Paminggir

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lampung: Paminggir

A80982 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Lampung Api

Daya; Lampung Pesisir; Lampung Pubian; Lampung Sungkai; Lampung Way Kanan; Ranau;