Ligenza [lgz]

ชื่อภาษา ISO: Ligenza
รหัสภาษา ISO: lgz
จำนวนประชากร: 43,000

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Ligenza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12939
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ligenza

Digenja
Gendja
Gendza-Bali

พื้นที่ใช้ภาษา Ligenza

Congo, Democratic Republic of

2. Ligenza: Benza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12940
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ligenza: Benza

Benza

พื้นที่ใช้ภาษา Ligenza: Benza

Congo, Democratic Republic of

3. Ligenza: Bokoy

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12941
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ligenza: Bokoy

Bokoy

พื้นที่ใช้ภาษา Ligenza: Bokoy

Congo, Democratic Republic of

4. Ligenza: Bolupi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12942
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ligenza: Bolupi

Bolupi

พื้นที่ใช้ภาษา Ligenza: Bolupi

Congo, Democratic Republic of

5. Ligenza: Elowa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12943
จำนวนประชากร: 43,000

ชื่ออื่นสำหรับ Ligenza: Elowa

Elowa

พื้นที่ใช้ภาษา Ligenza: Elowa

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Ligenza

Genja;