Lengo [lgr]

ชื่อภาษา ISO: Lengo
รหัสภาษา ISO: lgr
จำนวนประชากร: 13,800

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Hua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3628
รหัสสำเนียงของ ROD: 03628

พื้นที่ใช้ภาษา Hua

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hua

C13171 พระคำแห่งชีวิต

2. Lengo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 390
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 45

ชื่ออื่นสำหรับ Lengo

Ruavatu
Tasemboko

พื้นที่ใช้ภาษา Lengo

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lengo

A63948 เพลง
A63917 ข่าวประเสริฐ
C13480 พระคำแห่งชีวิต
A63920 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A63918 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A63921 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A63916 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A63919 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A63924 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A63922 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A63923 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A60015 Praise and Worship เพลง

3. Lengo: Aola

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3599
รหัสสำเนียงของ ROD: 03599

ชื่ออื่นสำหรับ Lengo: Aola

Aola

พื้นที่ใช้ภาษา Lengo: Aola

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lengo: Aola

C13470 พระคำแห่งชีวิต

4. Lengo: Gua

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3622
รหัสสำเนียงของ ROD: 03622

ชื่ออื่นสำหรับ Lengo: Gua

Ghaimuta
Ghua
Gua
Gua & Paripao

พื้นที่ใช้ภาษา Lengo: Gua

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lengo: Gua

C09060 พระคำแห่งชีวิต

5. Lengo: Paripao

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20945
รหัสสำเนียงของ ROD: 20945

ชื่ออื่นสำหรับ Lengo: Paripao

Paripao

พื้นที่ใช้ภาษา Lengo: Paripao

Solomon Islands

6. Lengo: Vidiki

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4018
รหัสสำเนียงของ ROD: 04018

ชื่ออื่นสำหรับ Lengo: Vidiki

Ruavatu
'Tasemboko
Vidiki

พื้นที่ใช้ภาษา Lengo: Vidiki

Solomon Islands

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lengo: Vidiki

A19310 ข่าวประเสริฐ 1-20

People Groups who speak Lengo

Lengo;