Ledo Kaili [lew]

ชื่อภาษา ISO: Ledo Kaili
รหัสภาษา ISO: lew
จำนวนประชากร: 367,000

จีอาร์เอ็นมี 10 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kaili, Ledo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 800
รหัสสำเนียงของ ROD: 00800

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo

Kaili
Kaili, Ledo: Ledo.
Ledo
Paloesch
Palu

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaili, Ledo

C74945 ข่าวประเสริฐ
C08910 พระคำแห่งชีวิต
A38055 เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2
A38056 เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2

2. Kaili, Ledo: Ado

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11327
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Ado

Ado

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Ado

Indonesia

3. Kaili, Ledo: Doi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11328
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Doi

Doi

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Doi

Indonesia

4. Kaili, Ledo: Edo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11329
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Edo

Edo

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Edo

Indonesia

5. Kaili, Ledo: Ija

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11330
รหัสสำเนียงของ ROD: 11330
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Ija

Ija
Sigi

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Ija

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaili, Ledo: Ija

A64789 Kareba Belo [ข่าวประเสริฐ]

6. Kaili, Ledo: Rai

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11332
รหัสสำเนียงของ ROD: 11332
จำนวนประชากร: 367,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Rai

Rai
Sindue-Tawaili
Tawaili-Sindue

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Rai

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaili, Ledo: Rai

A64788 Kareba Lompe [ข่าวประเสริฐ]

7. Kaili, Ledo: Raio

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11333
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Raio

Kori
Raio

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Raio

Indonesia

8. Kaili, Ledo: Taa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11334
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Taa

Taa

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Taa

Indonesia

9. Kaili, Ledo: Tado

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11335
รหัสสำเนียงของ ROD: 11335
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Tado

Tado

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Tado

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaili, Ledo: Tado

A64573 Carita Na Belo [ข่าวประเสริฐ]

10. Kaili, Ledo: Tara

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11336
จำนวนประชากร: 233,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Ledo: Tara

Parigi
Tara

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Ledo: Tara

Indonesia

People Groups who speak Ledo Kaili

Kaili Ledo;