Lala-Bisa [leb]

ชื่อภาษา ISO: Lala-Bisa
รหัสภาษา ISO: leb
จำนวนประชากร: 439,000

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Lala-Bisa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12705
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa

Biza-Lala

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa

Congo, Democratic Republic of
Zambia

2. Lala-Bisa: Ambo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12706
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa: Ambo

Ambo
Bambo
Kambonsenga

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa: Ambo

Congo, Democratic Republic of
Zambia

3. Lala-Bisa: Bisa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12707
รหัสสำเนียงของ ROD: 12707
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa: Bisa

Biisa
Bisa
Ichibisa
Wisa
Wiza

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa: Bisa

Congo, Democratic Republic of
Zambia

4. Lala-Bisa: Lala

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12708
รหัสสำเนียงของ ROD: 12708
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa: Lala

Ichilala
Lala

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa: Lala

Congo, Democratic Republic of
Zambia

5. Lala-Bisa: Luano

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12709
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa: Luano

Luano

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa: Luano

Congo, Democratic Republic of
Zambia

6. Lala-Bisa: Swaka

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12710
รหัสสำเนียงของ ROD: 12710
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa: Swaka

Swaka

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa: Swaka

Congo, Democratic Republic of
Zambia

7. Lala-Bisa: Wulima

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12711
จำนวนประชากร: 439,000

ชื่ออื่นสำหรับ Lala-Bisa: Wulima

Wulima

พื้นที่ใช้ภาษา Lala-Bisa: Wulima

Congo, Democratic Republic of

People Groups who speak Lala-Bisa

Ambo; Bisa; Lala-Bisa; Luano; Swaka;