Western Lawa [lcp]

ชื่อภาษา ISO: Western Lawa
รหัสภาษา ISO: lcp
จำนวนประชากร: 78,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. ละว้าละอุบ

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1154
รหัสสำเนียงของ ROD: 01154

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้าละอุบ

La-oop
Lawa: La-oop
Lawa, Western: La-oor
Rawa
腊佤
臘佤

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้าละอุบ

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้าละอุบ

C17990 What the Christian Believes

2. ละว้ากองลอย

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2404
รหัสสำเนียงของ ROD: 02404

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้ากองลอย

Kawng Lawi
Lawa: Kawng Lawi
Lawa, Western: Kawng Lawi
Lua
Luvua
Rawa

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้ากองลอย

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้ากองลอย

C18031 God Cares for You

3. ละว้าบ้านดง

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3124
รหัสสำเนียงของ ROD: 03124

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้าบ้านดง

Ban Dong
Lava
Lavua
Lavüa
Lawa: Ban Dong
Lua
Luwa
L'wa
Mountain Lawa
Rawa
Wa
Wa Proper

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้าบ้านดง

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้าบ้านดง

C18020 Jesus, The Living Water

4. ละว้าบ้านสาม

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3125
รหัสสำเนียงของ ROD: 03125

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้าบ้านสาม

Ban Sarn
Lawa: Ban Sam
Rawa

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้าบ้านสาม

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้าบ้านสาม

C18021 Christ and His Resurrection

5. ละว้าช่างหม้อ

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2187
รหัสสำเนียงของ ROD: 02187

ชื่ออื่นสำหรับ ละว้าช่างหม้อ

Chang Maw
Lawa: Chang Maw
Lawa, Western: Chang Maw
Rawa
腊佤
臘佤

พื้นที่ใช้ภาษา ละว้าช่างหม้อ

Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ละว้าช่างหม้อ

C18030 Following Jesus

6. Lawa: Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22728
จำนวนประชากร: 93,000

พื้นที่ใช้ภาษา Lawa: Western

China
Thailand

People Groups who speak Western Lawa

Lawa; Lawa, Western;