Pattani [lae]

ชื่อภาษา ISO: Pattani
รหัสภาษา ISO: lae
จำนวนประชากร: 14,800

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Chamba: Lahouli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3363
รหัสสำเนียงของ ROD: 03363
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ชื่ออื่นสำหรับ Chamba: Lahouli

Lahouli
Lahuli: Chamba
चम्बा: लाहौली

พื้นที่ใช้ภาษา Chamba: Lahouli

China
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chamba: Lahouli

C03381 พระคำแห่งชีวิต

2. Lahouli Pattani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15555
รหัสสำเนียงของ ROD: 15555
จำนวนประชากร: 2,750

ชื่ออื่นสำหรับ Lahouli Pattani

Chamba
Chamba Lahuli
Chamba Lahult
Changsapa Boli
Lahauli Pattani: High Caste
Lahuli
Machad
Manchad
Manchati
Mawchati
Paini
Patni
Pattani
Swangla
लाहौली पटानी

พื้นที่ใช้ภาษา Lahouli Pattani

India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lahouli Pattani

A63741 Jesu Bhatte Be Takatwar Shu [Jesus is Almighty]
A64256 ข่าวประเสริฐ & Lord's อธิษฐาน

3. Manchet: Patani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2426
รหัสสำเนียงของ ROD: 02426
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ชื่ออื่นสำหรับ Manchet: Patani

Lahouli
Lahouli: Manchet
Lahuli: Tinan
Manched
Mancheti
Papni
Patani
Pattan
Swongla
मनचेत: पटानी

พื้นที่ใช้ภาษา Manchet: Patani

China
India

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Manchet: Patani

C03350 พระคำแห่งชีวิต

4. Pattani: Central Pattani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15556
จำนวนประชากร: 2,750

ชื่ออื่นสำหรับ Pattani: Central Pattani

Central Pattani
पट्टानी : केन्द्रीय पट्टानी

พื้นที่ใช้ภาษา Pattani: Central Pattani

India

5. Pattani: Chamba-lajuli

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15557
จำนวนประชากร: 2,750

ชื่ออื่นสำหรับ Pattani: Chamba-lajuli

Chamba-lajuli
पट्टानी : चंबा - लाजुली

พื้นที่ใช้ภาษา Pattani: Chamba-lajuli

India

6. Pattani: Eastern Pattani

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15558
จำนวนประชากร: 2,750

ชื่ออื่นสำหรับ Pattani: Eastern Pattani

Eastern Pattani
पट्टानी : पूर्वी पट्टानी

พื้นที่ใช้ภาษา Pattani: Eastern Pattani

India

People Groups who speak Pattani

Bodh;