Da'a Kaili [kzf]

ชื่อภาษา ISO: Da'a Kaili
รหัสภาษา ISO: kzf
จำนวนประชากร: 62,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Da'a

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4117
รหัสสำเนียงของ ROD: 04117

ชื่ออื่นสำหรับ Da'a

Kaili, Da'a
Kaili, Daa: Da'a
Pakawa
Pekava
Pekawa

พื้นที่ใช้ภาษา Da'a

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Da'a

C75312 Life of Christ from Luke
C75313 Selections from Luke 8 - 19
C18561 ข่าวประเสริฐ w/ INDONESIAN เพลง

2. Kaili, Daa: Inde

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11324
รหัสสำเนียงของ ROD: 11324
จำนวนประชากร: 55,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kaili, Daa: Inde

Inde

พื้นที่ใช้ภาษา Kaili, Daa: Inde

Indonesia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kaili, Daa: Inde

A64731 Kareba Na Belo [ข่าวประเสริฐ]

People Groups who speak Da'a Kaili

Kaili Unde, Daa;