Western Karaboro [kza]

ชื่อภาษา ISO: Western Karaboro
รหัสภาษา ISO: kza
จำนวนประชากร: 57,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karaboro, Western

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11573
จำนวนประชากร: 30,200

ชื่ออื่นสำหรับ Karaboro, Western

Syer-Tenyer

พื้นที่ใช้ภาษา Karaboro, Western

Burkina Faso

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Karaboro, Western

A34520 Becoming a Friend of God

2. Karaboro, Western: Syer

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11574
จำนวนประชากร: 30,200

ชื่ออื่นสำหรับ Karaboro, Western: Syer

Syer

พื้นที่ใช้ภาษา Karaboro, Western: Syer

Burkina Faso

3. Karaboro, Western: Tenyer

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11575
จำนวนประชากร: 30,200

ชื่ออื่นสำหรับ Karaboro, Western: Tenyer

Tenyer

พื้นที่ใช้ภาษา Karaboro, Western: Tenyer

Burkina Faso

People Groups who speak Western Karaboro

Karaboro, Western;