Western Kayah [kyu]

ชื่อภาษา ISO: Western Kayah
รหัสภาษา ISO: kyu
จำนวนประชากร: 150,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. กะยัน

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5172
รหัสสำเนียงของ ROD: 05172

ชื่ออื่นสำหรับ กะยัน

Kayah: Kayan
Kayah, Western: Kayan
Kayan

พื้นที่ใช้ภาษา กะยัน

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะยัน

A80845 ข่าวประเสริฐ

2. กะยาตะวันตก

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 404
รหัสสำเนียงของ ROD: 00404
จำนวนประชากร: 50,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 5

ชื่ออื่นสำหรับ กะยาตะวันตก

Karenni
Karennyi
Karieng Daeng
Kayah
Kayah Li
Kayah, Western
Kayay
Red Karen
Yang Daeng

พื้นที่ใช้ภาษา กะยาตะวันตก

Myanmar
Thailand

บันทึกเสียงที่มีในภาษา กะยาตะวันตก

A80838 ข่าวประเสริฐ
A06750 พระคำแห่งชีวิต
A62901 ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2
A63010 ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 3 & 4

3. Kayah: Kangan

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5168
รหัสสำเนียงของ ROD: 05168
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kayah: Kangan

Kangan
Kayah: Kayan Kangan
Kayah, Western: Kangan

พื้นที่ใช้ภาษา Kayah: Kangan

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kayah: Kangan

A80841 ข่าวประเสริฐ

4. Kayah, Kayaw

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5173
รหัสสำเนียงของ ROD: 05173
จำนวนประชากร: 50,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kayah, Kayaw

Brek
Kayah: Kayaw
Kayah, Western: Kayaw
Kayaw

พื้นที่ใช้ภาษา Kayah, Kayaw

Myanmar

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kayah, Kayaw

A80847 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Western Kayah

Karen, Kayah;