Kiput [kyi]

ชื่อภาษา ISO: Kiput
รหัสภาษา ISO: kyi
จำนวนประชากร: 2,900

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kiput

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12034
จำนวนประชากร: 2,460

พื้นที่ใช้ภาษา Kiput

Malaysia

2. Kiput: Long Kiput

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12036
จำนวนประชากร: 2,460

ชื่ออื่นสำหรับ Kiput: Long Kiput

Long Kiput

พื้นที่ใช้ภาษา Kiput: Long Kiput

Malaysia

3. Kiput: Long Tutoh

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12037
จำนวนประชากร: 2,460

ชื่ออื่นสำหรับ Kiput: Long Tutoh

Kuala Tutoh
Long Tutoh

พื้นที่ใช้ภาษา Kiput: Long Tutoh

Malaysia

People Groups who speak Kiput

Lakiput;