Kwangali [kwn]

ชื่อภาษา ISO: Kwangali
รหัสภาษา ISO: kwn
จำนวนประชากร: 167,900

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kwangali: Sambyu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1956
รหัสสำเนียงของ ROD: 01956

ชื่ออื่นสำหรับ Kwangali: Sambyu

Cuangar
Kwangare
Kwangari
Rukwangali
Sambio
Sambiu
Sambyo
Sambyu
Shisambyu
Sikwangali
Sumbyu

พื้นที่ใช้ภาษา Kwangali: Sambyu

Angola
Namibia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kwangali: Sambyu

C12101 พระคำแห่งชีวิต

2. Okavango: Kwangali

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1945
รหัสสำเนียงของ ROD: 01945
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ชื่ออื่นสำหรับ Okavango: Kwangali

Kwangali
Kwangare
Kwangari
Rukwangali
Sikwangali

พื้นที่ใช้ภาษา Okavango: Kwangali

Angola
Namibia

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Okavango: Kwangali

A14731 ข่าวประเสริฐ
C07161 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kwangali

Luyana, Kwangali;