Kuni-Boazi [kvg]

ชื่อภาษา ISO: Kuni-Boazi
รหัสภาษา ISO: kvg
จำนวนประชากร: 4,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Boazi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8205
จำนวนประชากร: 2,000

ชื่ออื่นสำหรับ Boazi

Boadji
Bwadji
Kuini
Kuni

พื้นที่ใช้ภาษา Boazi

Papua New Guinea

2. Kuni-Boazi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 544
จำนวนประชากร: 4,500
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 40

ชื่ออื่นสำหรับ Kuni-Boazi

Boadji
Boazi: Kuni
Bwadji
Kongunaki
Kuini
Kuni

พื้นที่ใช้ภาษา Kuni-Boazi

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuni-Boazi

A12870 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Kuni-Boazi

Bwadji;