Karipuna [kuq]

ชื่อภาษา ISO: Karipuna
รหัสภาษา ISO: kuq
จำนวนประชากร: 10

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Karipuna: Jacaria

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11645
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Karipuna: Jacaria

Brazil

2. Karipuna: Pama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11646
จำนวนประชากร: 12

พื้นที่ใช้ภาษา Karipuna: Pama

Brazil

People Groups who speak Karipuna

Karipuna do Rondonia;