Kuman [kue]

ชื่อภาษา ISO: Kuman
รหัสภาษา ISO: kue
จำนวนประชากร: 115,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kuman

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 422
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 50

ชื่ออื่นสำหรับ Kuman

Chimbu
Kue
Simbu
欽布語
钦布语

พื้นที่ใช้ภาษา Kuman

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuman

C05160 พระคำแห่งชีวิต
A80161 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A80159 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A60036 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A60067 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A80160 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A60063 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A60053 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A60011 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C80873 เพลง 1
A17030 ข่าวประเสริฐ 1-20
C80762 เพลง 2
A17031 ข่าวประเสริฐ 21-40
A76900 Bel Bilong Man [Heart of Man]
A60003 Praise and Worship เพลง 3

2. Kuman: Ega

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 548
รหัสสำเนียงของ ROD: 00548

ชื่ออื่นสำหรับ Kuman: Ega

Chimbu
Ega
Kuman of Ega
Simbu

พื้นที่ใช้ภาษา Kuman: Ega

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuman: Ega

C05161 พระคำแห่งชีวิต

3. Kuman: Nagane

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12458
จำนวนประชากร: 80,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kuman: Nagane

Genagane
Genogane
Nagane

พื้นที่ใช้ภาษา Kuman: Nagane

Papua New Guinea

People Groups who speak Kuman

Genagane; Kuman, Chimbu;