Kutep [kub]

ชื่อภาษา ISO: Kutep
รหัสภาษา ISO: kub
จำนวนประชากร: 46,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kuteb

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1757
จำนวนประชากร: 40,000
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ชื่ออื่นสำหรับ Kuteb

Ati
Jompre (derogatory name)
Kutep
Kutev
Mbarike
Zumper

พื้นที่ใช้ภาษา Kuteb

Cameroon
Nigeria

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kuteb

C00441 พระคำแห่งชีวิต
A64064 พระคำแห่งชีวิต - Teaching

2. Kutep: Fikyu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12577
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kutep: Fikyu

Fikyu

พื้นที่ใช้ภาษา Kutep: Fikyu

Cameroon
Nigeria

3. Kutep: Jenuwa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12578
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kutep: Jenuwa

Jenuwa

พื้นที่ใช้ภาษา Kutep: Jenuwa

Cameroon
Nigeria

4. Kutep: Kentin

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12579
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kutep: Kentin

Kentin

พื้นที่ใช้ภาษา Kutep: Kentin

Cameroon
Nigeria

5. Kutep: Kunabe

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12580
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kutep: Kunabe

Kunabe

พื้นที่ใช้ภาษา Kutep: Kunabe

Cameroon
Nigeria

6. Kutep: Lissam

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12581
จำนวนประชากร: 31,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kutep: Lissam

Lissam

พื้นที่ใช้ภาษา Kutep: Lissam

Cameroon
Nigeria

People Groups who speak Kutep

Kuteb;