Northern Kissi [kqs]

ชื่อภาษา ISO: Northern Kissi
รหัสภาษา ISO: kqs
จำนวนประชากร: 335,000

จีอาร์เอ็นมี 6 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kissi, Kissidougou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2433
รหัสสำเนียงของ ROD: 02433

ชื่ออื่นสำหรับ Kissi, Kissidougou

Gizi
Kisi
Kisie
Kissidougou
Kissien
Kissi: Kissidougou
Kissi, Northern

พื้นที่ใช้ภาษา Kissi, Kissidougou

Guinea
Liberia
Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kissi, Kissidougou

C29620 ข่าวประเสริฐ
C78184 ชัยชนะโดยพระเจ้า
C78182 เริ่มต้นกับพระเจ้า
C78185 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
C78186 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
C78183 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
C78189 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
C78187 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
C78188 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
C05381 พระคำแห่งชีวิต 1
C29621 Becoming a Friend of God

2. Kissi, Northern: Kama

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12056
จำนวนประชากร: 326,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kissi, Northern: Kama

Kama

พื้นที่ใช้ภาษา Kissi, Northern: Kama

Guinea
Sierra Leone

3. Kissi, Northern: Liaro

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12057
จำนวนประชากร: 326,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kissi, Northern: Liaro

Liaro

พื้นที่ใช้ภาษา Kissi, Northern: Liaro

Guinea
Sierra Leone

4. Kissi, Northern: Teng

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12058
จำนวนประชากร: 326,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kissi, Northern: Teng

Teng

พื้นที่ใช้ภาษา Kissi, Northern: Teng

Guinea
Sierra Leone

5. Kissi, Northern: Tung

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12059
จำนวนประชากร: 326,500

ชื่ออื่นสำหรับ Kissi, Northern: Tung

Tung

พื้นที่ใช้ภาษา Kissi, Northern: Tung

Guinea
Sierra Leone

6. Kissi: Sierra Leone

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3077
รหัสสำเนียงของ ROD: 03077

ชื่ออื่นสำหรับ Kissi: Sierra Leone

Kissi: Southern
Sierra Leone

พื้นที่ใช้ภาษา Kissi: Sierra Leone

Liberia
Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kissi: Sierra Leone

C02500 พระคำแห่งชีวิต
A38132 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A38133 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A38134 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A38131 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A38135 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A38136 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

People Groups who speak Northern Kissi

Kissi;