Koromira [kqj]

ชื่อภาษา ISO: Koromira
รหัสภาษา ISO: kqj
จำนวนประชากร: 2,500

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Koromira

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12283
จำนวนประชากร: 1,562

พื้นที่ใช้ภาษา Koromira

Papua New Guinea

2. Koromira: Koianu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4295
รหัสสำเนียงของ ROD: 04295

ชื่ออื่นสำหรับ Koromira: Koianu

Koianu

พื้นที่ใช้ภาษา Koromira: Koianu

Papua New Guinea

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Koromira: Koianu

A63617 เพลง
A21550 ข่าวประเสริฐ

People Groups who speak Koromira

Koromira;