Komi-Zyrian [kpv]

ชื่อภาษา ISO: Komi-Zyrian
รหัสภาษา ISO: kpv
ชื่อกลุ่มภาษา ISO: Komi
จำนวนประชากร: 156,000

จีอาร์เอ็นมี 2 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Komi-Zyrian

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12190
จำนวนประชากร: 262,200

ชื่ออื่นสำหรับ Komi-Zyrian

Ciriano
Komi
Коми-Зырянский
коми кыв
科米語; 科米-茲梁語
科米语; 科米-兹梁语

พื้นที่ใช้ภาษา Komi-Zyrian

Russia

2. Komi-Zyrian: Yazva

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12191
จำนวนประชากร: 262,200

ชื่ออื่นสำหรับ Komi-Zyrian: Yazva

Yazva

พื้นที่ใช้ภาษา Komi-Zyrian: Yazva

Russia

People Groups who speak Komi-Zyrian

Komi-Yazva; Komi-Zyrian;