Ikposo [kpo]

ชื่อภาษา ISO: Ikposo
รหัสภาษา ISO: kpo
จำนวนประชากร: 162,500

จีอาร์เอ็นมี 7 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Akposo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2814
รหัสสำเนียงของ ROD: 02814

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo

Akposso
Akpɔssɔ
Ikposo
Kposo

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akposo

A32690 ข่าวประเสริฐ
A05841 พระคำแห่งชีวิต 1
A32681 พระคำแห่งชีวิต 2

2. Akposo: Amou Oblou

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6843
รหัสสำเนียงของ ROD: 06843
จำนวนประชากร: 100,300

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo: Amou Oblou

Akposso
Akpɔssɔ
Amou Oblou

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo: Amou Oblou

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akposo: Amou Oblou

A37515 พระคำแห่งชีวิต

3. Akposo: Ikponu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6844
รหัสสำเนียงของ ROD: 06844
จำนวนประชากร: 100,300

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo: Ikponu

Ikponu

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo: Ikponu

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akposo: Ikponu

C37940 พระคำแห่งชีวิต

4. Akposo: Iwi

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6845
จำนวนประชากร: 100,300

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo: Iwi

Iwi
Uwi

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo: Iwi

Ghana
Togo

5. Akposo: Litime

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6846
รหัสสำเนียงของ ROD: 06846
จำนวนประชากร: 100,300

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo: Litime

Badou
Litime

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo: Litime

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akposo: Litime

C37939 พระคำแห่งชีวิต

6. Akposo: Logbo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6847
รหัสสำเนียงของ ROD: 06847
จำนวนประชากร: 100,300

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo: Logbo

Logbo

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo: Logbo

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akposo: Logbo

C37938 พระคำแห่งชีวิต

7. Akposo: Uma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6848
รหัสสำเนียงของ ROD: 06848
จำนวนประชากร: 100,300

ชื่ออื่นสำหรับ Akposo: Uma

Uma

พื้นที่ใช้ภาษา Akposo: Uma

Ghana
Togo

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Akposo: Uma

A37936 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Ikposo

Akposso;