Kudu-Camo [kov]

ชื่อภาษา ISO: Kudu-Camo
รหัสภาษา ISO: kov
จำนวนประชากร: 42

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kudu-Camo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12411
จำนวนประชากร: 2,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kudu-Camo

Nigeria

2. Kudu-Camo: Camo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12412
จำนวนประชากร: 2,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kudu-Camo: Camo

Nigeria

3. Kudu-Camo: Kudu

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12413
จำนวนประชากร: 2,000

พื้นที่ใช้ภาษา Kudu-Camo: Kudu

Nigeria