Konzo [koo]

ชื่อภาษา ISO: Konzo
รหัสภาษา ISO: koo
จำนวนประชากร: 609,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Konjo: Rukonjo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12223
จำนวนประชากร: 361,700

ชื่ออื่นสำหรับ Konjo: Rukonjo

Rukonjo

พื้นที่ใช้ภาษา Konjo: Rukonjo

Uganda

2. Konjo: Sanza

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12224
จำนวนประชากร: 361,700

ชื่ออื่นสำหรับ Konjo: Sanza

Ekisanza
Sanza

พื้นที่ใช้ภาษา Konjo: Sanza

Uganda

3. Lukonjo

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1101

ชื่ออื่นสำหรับ Lukonjo

Konjo
Konzo
Lhukonzo
Olukonjo
Olukonzo
Rukonjo

พื้นที่ใช้ภาษา Lukonjo

Congo, Democratic Republic of
Uganda

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lukonjo

A01401 พระคำแห่งชีวิต

People Groups who speak Konzo

Konzo;