Kalamsé [knz]

ชื่อภาษา ISO: Kalamsé
รหัสภาษา ISO: knz
จำนวนประชากร: 12,000

จีอาร์เอ็นมี 4 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kalamse: Kasoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11382
จำนวนประชากร: 11,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalamse: Kasoma

East Kalamse
East Kalamsé
Kasoma

พื้นที่ใช้ภาษา Kalamse: Kasoma

Burkina Faso
Mali

2. Kalamse: Logremma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11383
จำนวนประชากร: 11,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kalamse: Logremma

Logma
Logremma
West Kalamse
West Kalamsé

พื้นที่ใช้ภาษา Kalamse: Logremma

Burkina Faso
Mali

3. Kalamse: Loroni

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6007
รหัสสำเนียงของ ROD: 06007

ชื่ออื่นสำหรับ Kalamse: Loroni

Kalenga
Loroni
Samo
Samona

พื้นที่ใช้ภาษา Kalamse: Loroni

Burkina Faso
Mali

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kalamse: Loroni

C30840 พระคำแห่งชีวิต

4. Samoma

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16271
จำนวนประชากร: 11,000

ชื่ออื่นสำหรับ Samoma

Kalamse
Kalamsé
Kalemse
Kalemsé
Kalenga
Sàmó

พื้นที่ใช้ภาษา Samoma

Burkina Faso
Mali

People Groups who speak Kalamsé

Samo, Kalemse, Samoma;