Panoan Katukína [knt]

ชื่อภาษา ISO: Panoan Katukína
รหัสภาษา ISO: knt
จำนวนประชากร: 700

จีอาร์เอ็นมี 5 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kamanawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3515
จำนวนประชากร: 300
จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 2

ชื่ออื่นสำหรับ Kamanawa

Camanaua
Catuquina
Katoquina
Katukina
Katukina, Panoan
Katuquina

พื้นที่ใช้ภาษา Kamanawa

Brazil

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kamanawa

A10290 พระคำแห่งชีวิต

2. Katukina, Panoan: Ararapina

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11700
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Katukina, Panoan: Ararapina

Ararapina

พื้นที่ใช้ภาษา Katukina, Panoan: Ararapina

Brazil

3. Katukina, Panoan: Arara-shawanawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11701
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Katukina, Panoan: Arara-shawanawa

Arara-shawanawa
Shawanawa-Arara

พื้นที่ใช้ภาษา Katukina, Panoan: Arara-shawanawa

Brazil

4. Katukina, Panoan: Ararawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11702
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Katukina, Panoan: Ararawa

Ararawa

พื้นที่ใช้ภาษา Katukina, Panoan: Ararawa

Brazil

5. Katukina, Panoan: Sanainawa

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11703
จำนวนประชากร: 100

ชื่ออื่นสำหรับ Katukina, Panoan: Sanainawa

Sanainawa
Saninawacana

พื้นที่ใช้ภาษา Katukina, Panoan: Sanainawa

Brazil

People Groups who speak Panoan Katukína

Katukina-Jurua;