Kono (Sierra Leone) [kno]

ชื่อภาษา ISO: Kono (Sierra Leone)
รหัสภาษา ISO: kno
จำนวนประชากร: 250,000

จีอาร์เอ็นมี 3 ภาษาและสำเนียงซึ่งอยู่ในรหัสภาษานี้.

1. Kono: Central Kono

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12248
จำนวนประชากร: 190,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kono: Central Kono

Central Kono
Fiama
Gbane
Gbane Kando
Gbense
Gorama Kono
Kamara
Lei
Mafindo
Nimi Koro
Nimi Yama
Penguia
Soa
Tankoro
Toli

พื้นที่ใช้ภาษา Kono: Central Kono

Sierra Leone

2. Kono: Northern Kono

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12249
จำนวนประชากร: 190,000

ชื่ออื่นสำหรับ Kono: Northern Kono

Northern Kono
Sando

พื้นที่ใช้ภาษา Kono: Northern Kono

Sierra Leone

3. Kono: Sierra Leone

รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3046

ชื่ออื่นสำหรับ Kono: Sierra Leone

Sierra Leone

พื้นที่ใช้ภาษา Kono: Sierra Leone

Sierra Leone

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kono: Sierra Leone

A37977 ข่าวประเสริฐ
C02501 พระคำแห่งชีวิต
A37980 ชัยชนะโดยพระเจ้า
A37978 เริ่มต้นกับพระเจ้า
A37981 ผู้รับใช้ของพระเจ้า
A37982 การทดสอบเพื่อพระเจ้า
A37979 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
A37985 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
A37983 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
A37984 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
A37986 พระคำแห่งชีวิต 2

People Groups who speak Kono (Sierra Leone)

Kono, Konnoh;